2 11 .کمیه طب انتقال خون
اعضاء :
1 - رئیس بیمارستان : دکتر بابک تقی زاده
2 – مدیر داخلی بیمارستان : کیهان کردمی
3 – مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر عسکر آزمون                                                                                          
4 –سرپرست بانک خون : علی گره گشا
5 – مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
6 –سئول مدارک پزشکی :حسین پویانژاد
7 –سرپرست اتاق عمل :فرزاد کریمی
8 –مسئول بیهوشی : سید شهامت حسینی
9 –مسئول دیالیز :حمزه لیاقتمند
10 –مسئول کولیز :نصراله مرادی
11 –مسئول بخش داخلی :فاطمه گودرزی
12 –مسئول اتفاقات :سیروس مرادی
13 –مسئول بخش جراحی زنان : طاهره هوشمندی
14 –کارشناس سازمان انتقال خون:اسد اسدی
15 –دبیر کمیته
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ