2 9 . کمیته مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی و نسوج
اعضاء :
ترکیب ثابت کمیته :
1-    رئیس بیمارستان : دکتر بابک تقی زاده
2-    متخصص داخلی و رئیس کمیته مرگ و میر و عوارض :دکتر خداکرم غلامی
3-    سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی : دکتر عسکر آزمون
4-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
5-    مسئول بخش مدارک پزشکی و بایگانی : حسین پویا نژاد
6-    دبیر کمیته
ترکیب متغیر کمیته :
1-    پزشک یا پزشکان مسئول بیمار : ؟
2-    مسئول بخش مربوطه : ؟
3-    پرستار یا پرستاران مربوطه : ؟
4-    سایر افراد به تشخیص رئیس کمیته : ؟
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ