هوالشافی
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور
چکیده منشور حقوق بیمار در ایران:

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
-ارائه خدمات سلامت باید :
-شایسته شان ومنزلت وبااحترام به ارزش ها اعتقادات وفارغ از هرگونه تبعیضی از جمله قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،نوع بیماری وجنسیتی باشد
-در سریع ترین زمان ممکن وبا احترام به وقت بیمار باشد
-در مراقبت های ضروری وفوری (اورژانسی)ارائه خدمات بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد در موارد غیرفوری براساس ضوابط تعیین شده باشد
-در مراقبت های ضروری وفوری (اورژانسی)در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است پس از ارائه خدمات ضروری وتوضیحات لازم ،زمینه انتقال به واحد مجهز فراهم گرددو.....
2-اطلاعات باید به نحو مطلوب وبه میزان کافی در اختیار بیمار قرارگیرد
محتوای اطلاعات باید شامل :
-ارائه آموزشهای ضروری برای استمرار درمان
-اطلاعات باید در زمان مناسب ومتناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب ،درد وویژگیهای فردی وی از جمله زبان ،تحصیلات و....در اختیار وی قرار گیرد
-ضوابط وهزینه های قابل پیش بینی اعم از خدمات درمانی وغیردرمانی وضوابط بیمه ومعرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش........
3-حق انتخاب وتصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود
محدوده انتخاب وشرایط تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد
-انتخاب پزشک معالج ومراکز ارائه کننده خدمات سلامت در چهارچوب ضوابط
-انتخاب ونظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
پس از ارائه اطلاعات زمان لازم وکافی به بیمار جهت تصمیم گیری وانتخاب داده شود و......
4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت )ورعایت اصل رازداری باشد
-رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی می باشد مگر در مواردی که قانون آن را استثناء کرده باشد
-در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی ودرمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود وکلیه امکانات لازم جهت جهت تضمین حریم خصوصی فراهم گردد
-فقط بیمار و،گروه درمانی ،افراد مجاز از طرف بیمار وافرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند به اطلاعات پرومده بیمار دسترسی داشته باشند
بیمار حق دارد در کلیه مراحل تشخیصی از جمله معاینات ،فرد معتمد خودرا همراه داشته باشند و.....
5-دسترسی به نظام کارامد رسیدگی به شکایات حق بیمار است
-هربیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید
-بیماراان حق دارد از نحوه رسیدگی ونتایج شکایات خود آگاه شوند
خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی واثبات مطابق مقررات در کوتاهترین زمان ممکن جبران گردد    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-14 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ