خط مشی حقوق گیرندگان خدمت

 

- استفاده نکردن از همراه بیمار در کارهاي درمانی و خدماتی

- آموزش به بیمار

- حفظ حریم خصوصی بیمار

 - دریافت هزینه خدمت از گیرنده خدمت بر اساس قوانین و آئین نامه هاي موجود.

- رعایت حقوق گیرندگان خدمت

- شناسایی و حمایت بیمارستان از گروه هاي آسیب پذیر( کودکان، زنان باردار، افراد ناتوان، سالمندان ، بیماران روانی، بیماران مجهول الهویه، معلولان ذهنی و جسمی، افراد بدون سرپرست)

- شناسایی و پاسخ به نیاز هاي عبادي و اعتقادي گیرنده خدمت

- فراهم کردن امکان انجام مشاوره با پزشک دوم ( از داخل یا خارج بیمارستان)

- پذیرش همراه و فراهم نمودن امکانات رفاهی همچون غذا و تسهیلات لازم براي استراحت و خواب

- فرایند پذیرش، انتقال درون و برون بخشی ، اعزام بیمار

- مدیریت و تسکین درد

- نحوه گرفتن رضایت شخصی از بیماران هنگام ترخیص با میل شخصی

- نحوه گفتن خبر بد به بیمار یا همراه وي

- اخذ رضایت نامه آگاهانه از گیرنده خدمت

- ارائه آموزش هاي ضروري به گیرنده خدمت براي استمرار درمان

-  ارائه خدمت توسط پرسنل همگن

- استفاده از تلفن همراه توسط گیرندگان خدمت و کارکنان در قسمت هاي مختلف بیمارستان

- اطلاع رسانی به به گیرندگان خدمت در مورد روشهاي تشخیصی و درمانی، نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن

طلاع رسانی به به گیرندگان خدمت در مورد روشهاي تشخیصی و درمانی، نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن 

- اطلاع رسانی به بیماران و همراهان آنها در زمان پذیرش در مورد خدمات بیمارستان، ضوابط، هزینه هاي قابل پیش بینی و بیمه هاي طرف قراردادبیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-14 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ